صفحه اصلی > تعرفه های همایش
.: تعرفه های همایش

تعرفه های همایش

جهت صدور گواهینامه و نمایه مقاله در مجموعه مقالات و مراکز علمی بایستی حداقل یکی از نویسندگان مقاله ثبت نام را انجام دهند و اسامی تمامی نویسندگان مطابق فایل word مقاله در پنل کاربری ثبت شود.

هر نفر به عنوان نویسنده اول تنها 2 مقاله می تواند ارائه نماید.

واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد. امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.

هزینه شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله
به شماره حساب 0213599793002 بانک صادرات
و یا شماره کارت 0307 1951 6974 6037 واریز گردد.
در صورت درخواست گواهی زودهنگام لازم است اسکن فیش واریزی به همراه سایر مدارک(کارت دانشجویی) به ایمیل همایش ارسال گردد.
 

ردیف

گروه

نحوه ارائه

عنوان خدمات

شرح خدمات

مبلغ(تومان)

1

دانشجویی

حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+ گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)+ حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس

180/000

2

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

100/000

3

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+ گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

50/000

4

غیر حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+ سی دی مجموعه مقالات

100/000

5

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

50/000

6

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

30/000

6

اعضای هیات علمی

حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+ گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)+ حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس

200/000

7

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

150/000

8

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

80/000

9

غیر حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+سی دی مجموعه مقالات

120/000

10

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

80/000

11

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

50/000

12

ثبت نام آزاد

حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)+ حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس

250/000

13

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

180/000

14

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

120/000

15

غیرحضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+ سی دی مجموعه مقالات

150/000

16

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

120/000

17

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

80/000

18

سایر خدمات

ثبت نام همراه

(مخصوص افرادی که تمایل دارند به همراه نویسنده مقاله در کنفرانس حضور داشته باشند)+ پکیج کنفرانس

70/000

19

شرکت بدون مقاله

(مخصوص افرادی که تمایل دارند در کنفرانس شرکت نمایند و فاقد مقاله می باشند) دریافت گواهی حضور+پکیج کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات

120/000

20

پذیرایی

میان وعده صبح و عصر+ ناهار

متعاقباً اعلام می شود