صفحه اصلی > تعرفه های همایش
.: تعرفه های همایش

تعرفه های همایش

جهت صدور گواهینامه و نمایه مقاله در مجموعه مقالات و مراکز علمی بایستی حداقل یکی از نویسندگان مقاله ثبت نام را انجام دهند و اسامی تمامی نویسندگان مطابق فایل word مقاله در پنل کاربری ثبت شود.

هر نفر به عنوان نویسنده اول تنها 2 مقاله می تواند ارائه نماید.

واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد. امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.

 

ردیف

گروه

نحوه ارائه

عنوان خدمات

شرح خدمات

مبلغ(تومان)

1

دانشجویی

حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+ گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)+ حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس

180/000

2

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

100/000

3

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+ گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

50/000

4

غیر حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+ سی دی مجموعه مقالات

100/000

5

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

50/000

6

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

30/000

6

اعضای هیات علمی

حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+ گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)+ حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس

200/000

7

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

150/000

8

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

80/000

9

غیر حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+سی دی مجموعه مقالات

120/000

10

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

80/000

11

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

50/000

12

ثبت نام آزاد

حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)+ حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس

250/000

13

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

180/000

14

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس+ دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان + گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)

120/000

15

غیرحضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+ سی دی مجموعه مقالات

150/000

16

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

120/000

17

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

80/000

18

سایر خدمات

ثبت نام همراه

(مخصوص افرادی که تمایل دارند به همراه نویسنده مقاله در کنفرانس حضور داشته باشند)+ پکیج کنفرانس

70/000

19

شرکت بدون مقاله

(مخصوص افرادی که تمایل دارند در کنفرانس شرکت نمایند و فاقد مقاله می باشند) دریافت گواهی حضور+پکیج کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات

120/000

20

پذیرایی

میان وعده صبح و عصر+ ناهار

متعاقباً اعلام می شود